Webinar: 30% Club Award on Chapter Brazil

The Path to Gender Equity in Boards of Directors

In 2023, the Brazilian chapter of the 30% Club introduced an award to recognize companies in the IBrX 100 Index that had 30% or more women on their Boards of Directors. This award ceremony was held on November 30, 2023, and was the first edition of the award. The purpose of the initiative was to inspire other companies to achieve gender parity on their Boards of Directors.

The leaders from the awarded companies will share their experiences, challenges, opportunities and perspectives on the path to gender parity in Boards of Directors. The hope is that these 17 companies will inspire other companies in the IBrX 100 and pave the way for an increase in the number of awarded companies in the second edition of the award, which will be held on October 30, 2024.

After accepting the prize, Deborah Stern Vieitas delivered a speech to all the other companies.

Our webinar series is commencing with two winners of the 2023 award, Natura and Banco Santander. We are delighted to have Moacir Salzstein, Corporate Governance Officer at Natura & Co, and Deborah Stern Vieitas, Board Member of Banco Santander as our esteemed speakers. The event is open to all the chapters and members of the 30% Club movement who are cordially invited to join us on March 19 at 6:00 pm. You can access the webinar by visiting our LinkedIn page through the link below:

https://www.linkedin.com/events/aimport-nciadarepresenta-ofemin7170766641646059521/theater/

Green shoots of change in Australian boardrooms

caleb-JmuyB_LibRo-unsplash

In an increasingly complex environment post the global pandemic, boards are facing into new and interconnected landscapes.

There is the suite of digital trends, including AI, robotics and cyber security, more exacting customer expectations enabled by new digital fluencies, workforce transformations underpinned by hybrid ways of working, and the demand for reskilling and greater regulatory scrutiny. 

This new reality prompted the 30%+ Club Australia and Deloitte Australia to investigate whether boards are future fit to manage risks and seize opportunities.

Having interviewed board members, executive search firms and investors, they challenged boards to consider complementing the traditional skillsets of governance, law and finance through the additional appointment of directors with diverse professional expertise in digital, marketing/customer and human capital.

Read the full report to find out more about Australia’s progress toward diversity in business leadership and 30% Club Australia’s work here

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

Spotkanie w ramach Women Inspired Network (WIN), globalnego projektu IQVIA z zakresu Diversity and Inclusion

8 marca wzięliśmy udział w spotkaniu w firmie członkowskiej 30% Club Poland IQVIA Poland w ramach Women Inspired Network (WIN), globalnego projektu IQVIA z zakresu Diversity and Inclusion.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania najświeższych danych poświęconych udziałowi kobiet we władzach 140 największych spółek giełdowych oraz dyskusji nad tym, dlaczego cały czas widzimy tak niskie liczby jak zaledwie 18% kobiet w zarządach i radach nadzorczych w tych spółkach na koniec 2023 roku.

Dyskusja była świetna przesłanką do przypomnienia wyników badania 30% Club Poland i UN Global Compact Network Poland „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach”. W oparciu o przedstawione odpowiedzi rozmawialiśmy o:

 • chęci kobiet do awansu i zajmowania najwyższych stanowisk,
 • barierach w rozwoju zawodowym dla kobiet w tym tzw. „karze za macierzyństwo”
 • a także stereotypizacji kobiecych zachowań.

Dotknęliśmy też tematu teorii „masy krytycznej” czyli tego jak ważne jest, aby mniejszość osiągała przynajmniej poziom 30%, który jest celem 30% Club Poland. Bardzo dziękujemy Milenie Olszewska-Miszuris, co-Chair 30% Club Poland i Małgorzacie Żelazko, Ambasadorce 30% Club Poland, za prezentację i poprowadzenie dyskusji.

Wydarzenie dało też uczestniczkom możliwość zobaczenia szeregu inicjatyw dotyczących DEI w IQVIA Poland, które przedstawiła Barbara Wawryniuk, Associate Office Manager / Poland Wellbeing Champion w IQVIA oraz kluczowych statystyk odnośnie Polski i przedstawienia propozycji kolejnych inicjatyw, o co zadbała Anna Olszówka, Associate HR Director w IQVIA. Doceniamy, że firmy członkowskie aktywnie pracują na rzecz różnorodności, równych szans i włączania.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie Bożenie Josypenko, Marketing Associate Director i Danielowi Flisowi, Dyrektorowi Generalnemu w IQVIA, Członkowi Klubu.

Tempo poprawy udziału kobiet we władzach największych spółek z GPW rozczarowująco wolne

Udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych 140 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wzrósł jedynie o 0,8 pp. na koniec 2023 r. względem roku poprzedniego i wyniósł 18% – wynika z danych 30% Club Poland. Tempo zmian jest rozczarowująco wolne. Zwłaszcza, że już za nieco ponad dwa lata ma wejść w życie dyrektywa UE, według której w dużych spółkach giełdowych z siedzibą w kraju UE, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% łącznego składu zarządu i rady nadzorczej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej kobiet we władzach – definiowanych jako zarządy i rady nadzorcze – można było znaleźć w największych spółkach notowanych na GPW. W WIG20 udział kobiet na koniec 2023 r. wyniósł 22,8% i wzrósł rok do roku o 1,9 pp. W giełdowych „średniakach” – mWIG40 wskaźnik wyniósł 18,5% (+0,8 pp. r/r), a w sWIG80 wynik to 15,8% (+0,4 pp. r/r).

Sektorem o największej różnorodności płci we władzach pozostaje sektor finansowy, w którym kobiety stanowią 27,3% władz. Na kolejnym miejscu plasują się nieruchomości i detal z odpowiednio 19,5-proc. i 19,4-proc.  reprezentacją kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Po środku stawki znajduje się sektor TMT z 17,2-proc. reprezentacją pań we władzach oraz medycyna z 16,9-proc. udziałem niedoreprezentowanej płci. Najgorzej sytuacja wygląda w sektorze rolno-spożywczym (7,1%), przemyśle (14,4%) oraz energetyce i surowcach (15,2%).

WIECEJ SPÓŁEK Z PRZYNAJMNIEJ 30-PROCENTOWYM UDZIAŁEM KOBIET WE WŁADZACH, ALE TEŻ WIĘCEJ BEZ ŻADNEJ KOBIETY WE WŁADZACH

Badanie pokazało, że jest obecnie więcej spółek z przynajmniej 30-procentowym udziałem kobiet we władzach, ale też więcej bez żadnej kobiety we władzach. W minionym roku znacznie zwiększyło się grono spółek, w których udział kobiet we władzach przekroczył próg 30%. Na koniec 2023 r. takich firm było 29 (21% wszystkich badanych) w porównaniu do 20 (14%) rok wcześniej. Kampania społeczna 30% Club Poland dąży właśnie do osiągnięcia progu przynajmniej 30% wśród największych polskich spółek giełdowych, ponieważ zgodnie z teorią tzw. masy krytycznej, aby głos mniejszości był słyszalny i miał wpływ na działania większości, a poprzez to, aby biznesowe korzyści z różnorodności były widoczne, udział kobiet we władzach spółek powinien wynieść przynajmniej 30%.

Ten trend cieszy, jednakże są również powody do zmartwień – m.in. wzrosła liczba spółek bez żadnej kobiety we władzach. Na koniec 2022 r. firm w całości z męskimi zarządami i radami nadzorczymi było 23, a po roku ich liczba zwiększyła się do 28. To niepokojąca i zaskakująca tendencja, zwłaszcza biorąc pod uwagę udowodnione korzyści płynące z różnorodności oraz w świetle tego, że za nieco ponad dwa lata największe giełdowe spółki będą objęte tzw. dyrektywą Women on Boards czyli Dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.

SEKTOR FINANSOWY WYRÓŻNIA SIĘ POZYTYWNIE

Liderem różnorodności ze względu na płeć pozostał – podobnie jak w ubiegłych latach – sektor finansowy. W spółkach z tej branży kobiety stanowiły 27,3% władz, a wskaźnik ten wzrósł o 2,6 pp. w ciągu roku. Gdyby tempo poprawy utrzymało się w bieżącym roku, sektor ten praktycznie osiągnąłby próg 30% na koniec bieżącego roku. Warto zwrócić uwagę na istotną poprawę w spółkach detalicznych (5 pp. w ciągu roku), które jeszcze na koniec 2022 r. wypadały najgorzej ze wszystkich sektorów w obszarze różnorodności. Szybkie zmiany są zatem możliwe.

Na kolejnym miejscu plasują się nieruchomości i detal z odpowiednio 19,5-proc. i 19,4-proc. reprezentacją kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Pośrodku stawki znajduje się sektor TMT z 17,2-proc. reprezentacją pań we władzach oraz medycyna z 16,9-proc. udziałem niedoreprezentowanej płci. Najgorzej pod względem różnorodności ze względu na płeć wypadły sektory rolno-spożywczy (7,1%), przemysłowy (14,4%) oraz energetyka i surowce (15,2%).

Kobiet we władzach jest coraz więcej, natomiast tempo wzrostu ich udziału kolejny raz jest rozczarowująco wolne. Największą poprawę w 2023 r. zaobserwowaliśmy w spółkach z WIG20; dobrze wypadł również sektor finansowy – obie grupy pozytywnie wyróżniają się na tle rynku pod względem różnorodności. Z drugiej strony przybyło spółek bez żadnej kobiety we władzach. Wydaje się, że w minionym roku zwiększył się rozdźwięk między spółkami o najbardziej i najmniej różnorodnymi pod kątem płci władzami

Małgorzata Kloka, członkini komitetu sterującego 30% Club Poland

WIĘCEJ PREZESEK, MNIEJ PRZEWODNICZĄCYCH RAD NADZORCZYCH

Podobnie jak w latach ubiegłych kobiety częściej można było spotkać w radach nadzorczych niż w zarządach. Na koniec 2023 r. udział kobiet w organach nadzorczych 140 największych spółek wyniósł 20,6% (bez istotnej zmiany rok do roku, 20,4% na koniec 2022 r.), zaś w zarządach 13,9% (wzrost o 1,7 pp.). Niska reprezentacja kobiet we władzach przekładała się na to, że rzadko kierowały one pracami organów spółek.

Wśród 140 badanych spółek 6 na koniec 2023 r. miało kobietę na stanowisku prezeski zarządu – to istotny wzrost względem 2022 r., kiedy to 3 panie kierowały pracami zarządu w gronie 140 największych giełdowych spółek. Poprawa wskaźnika jest pozytywna, ale w ujęciu procentowym pozostaje on na dramatycznie niskimi poziomie – tylko w 4,3% największych giełdowych spółek na czele zarządu stała kobieta.

Z odwrotnym trendem mamy do czynienia w przypadku rad nadzorczych – na koniec 2023 r. kobiet stojących na czele tego organu było 20, o dwie mniej w porównaniu do ubiegłego roku. W rezultacie na koniec 2023 roku tylko 14,3% badanych spółek posiadało przewodniczącą rady nadzorczej w porównaniu do 15,7% na koniec 2022 roku.

SPÓŁKI DALEKO OD PROGÓW Z DYREKTYWY UE

W drugiej połowie 2022 roku przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków tzw. Dyrektywa Women on Boards. Będzie ona dotyczyć wybranych dużych spółek giełdowych (według kryteriów zatrudnienia i rocznego obrotu lub sumy aktywów). Zgodnie z tą dyrektywą do lipca 2026 roku, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków zarządu i rady nadzorczej łącznie.

W drugiej połowie 2022 roku przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków tzw. Dyrektywa Women on Boards. Będzie ona dotyczyć wybranych dużych spółek giełdowych (według kryteriów zatrudnienia i rocznego obrotu lub sumy aktywów). Zgodnie z tą dyrektywą do lipca 2026 roku, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków zarządu i rady nadzorczej łącznie.

Dziś pierwsze z tych kryteriów spełnia tylko 16 badanych spółek. Z kolei drugie kryterium spełniają 24 spółki spośród 140 największych polskich firm giełdowych. 14 z badanych spółek spełnia zarówno pierwszy, jak i drugi warunek.

Dane za 2023 rok pokazują, że o różnorodności, równych szansach i włączeniu sporo się mówi, ale nie przekłada się to na realne zwiększenie reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w spółkach. Tak niewielki przyrost udziału kobiet we władzach spółek w 140 największych podmiotach giełdowych pozostawia niedosyt i pokazuje, że w 2024 roku koniecznym jest priorytetyzacja działań na rzecz „przebicia szklanego sufitu” ze strony samych firm, inwestorów instytucjonalnych, NGOs i rządzących

Milena Olszewska-Miszuris, inicjatorka i Co-Chair 30% Club Poland

Matheson sponsors 30% Club Ireland role

30% Ireland leadership plus sponsor

The 30% Club Ireland has announced that leading Irish law firm Matheson will provide funding for activities, through its support of the 30% Club Country Executive Role, for the next 12 months.

The Irish chapter of the 30% Club works to support the achievement of a minimum of 30% gender balance at all senior decision-making tables across Ireland, including boards and C-suite.

 Since its inception 10 years ago, the percentage of women on boards in Ireland has increased from 12%, to 39% for the ISEQ 20 and to 28% for other listed companies – with more work to be done for private companies, and even greater focus needed for improved balance at C-suite.  

Read the full press release here

Picture caption – L to R: 30% Club Ireland Country Executive Gillian Harford, Matheson Managing Partner, Michael Jackson and Northern Trust Ireland Country Head/30% Club Ireland Chair, Meliosa O’Caoimh

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

French firm must do more to reach 40% female ExCo target

French companies are on the right path to meet the first step of the Rixain law requiring at least 30% women representation on executive committees, according to the 30% Club France Investor Group.


The 30% Club France Investor Group’s third annual report reveals SBF120 Executive Committees are nearing an average 30% women’s representation, an increase of 2.4% compared to 2022.

Yet, this average percentage reflects very disparate situations as the SBF120 is evenly split between companies with less than and above 30% female representation.

Nearly all the companies have targets and action plans in place, but these targets lack consistency in terms of scope and granularity.

Addressing these disparities is crucial, especially to meet the challenging second target of the Rixain Law (40% by 2030).
 
Read more in the full report here.

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

30% Club Malaysia Welcomes PwC’s Nurul A’in Abdul Latif as New Chair

30% Club Malaysia is thrilled to announce Nurul Ain Abdul Latif, Executive Chair at PwC Malaysia, as our new Chair!


In this new role, Nurul will work alongside our Corporate & Volunteer Advocates on various initiatives to advance women leaders on corporate boards and management teams in Malaysia.


In addition, with PwC Malaysia as our new corporate sponsor, we’re not just setting targets, we’re pushing boundaries!


30% is not a ceiling but a tipping point towards true parity. Let’s continue championing diversity, equity, and inclusion to shape a more inclusive future together for Malaysia! Join us on our path to parity!


Read our media release here.

Gender gap widens across OECD to 13.5%

Pay gap

It will take over 50 years to close the gender pay gap across the OECD! That’s the finding of PwC‘s latest Women in Work report.

The average gender pay gap across the OECD stood at 13.5% in 2022, having widened from 13.2% in 2021.

Luxembourg tops the index with a gap of -0.2%. 

Australia demonstrated the best annual improvement, closing its gap by four percentage points to 9.9% and moving up to 10th place in the index.

The UK reported the largest slide of any OECD country, dropping from 13th place in on the index in 2021 to 17th in 2022 with a gap of 114.5%.

Read the full report here.

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries


Find out more

UK FTSE 100 reach 30% women on ExCos

Inclusion

The UK’s top 100 ranked companies have reached the critical mass of 30% women in executive committees for the first time.  

The FTSE Women Leaders Review has also confirmed women hold 35% of all leadership roles in FTSE 350 companies and 42% of board seats. 

However, despite much welcomed progress for female representation, there remains an absence of women leading the UK’s largest organisations. And almost half of all available appointments now need to go to a woman to meet the Review’s 40% Women in Leadership target by the end of 2025. 

Pavita Cooper, UK Chair of the 30% Club, said: “Organisations need to double down on efforts to accelerate the progression of women through the pipeline. CEOs and Chairs need to drive the focus on closing this gap, failing to do so is simply bad for business.”

Read the full report here

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

30% Club Poland objął patronatem 2. edycję Nagrody karty Różnorodności

30% Club Poland objął patronatem 2. edycję Nagrody karty Różnorodności, wyróżnienia przyznawanego za inicjatywy pracodawców związane z różnorodnością, równością i włączeniem (DEI)

W ramach programu pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie inicjatywa skupia 338 pracodawców, oferując zrzeszonym podmiotom wsparcie merytoryczne pod postacią warsztatów, webinarów, grup roboczych, publikacji czy badania określającego stopień zaawansowania w zarządzaniu różnorodnością. Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach:

 • DEI w biznesie
 • DEI w sektorze pozabiznesowym
 • DEI w samorządach

W kategorii DEI w biznesie nagrody zostaną przyznane w obszarach:

 • partnerstwo – nagroda za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością
 • aktywizm korporacyjny – nagroda za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie
 • prawa dziecka w biznesie – nagroda za respektowania praw dzieci w kontekście oddziaływania podmiotu
 • wolontariat pracowniczy – nagroda za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością
 • nowatorskie podejście – nagroda za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością

Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą zgłaszać firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe (zarówno prywatne, jak i państwowe), instytucje kultury oraz instytucje publiczne. Zgłaszane do konkursu działania mogą objąć m.in. inicjatywy na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQ+, kobiety, cudzoziemcy), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, takie jak plan równości płci czy polityka antydyskryminacyjna.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23.02.24 r. poprzez formularz na stronie Nagrody (link powyżej). Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami. Ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród Karty Różnorodności nastąpi wiosną 2024 r. podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności w Polsce.

Zapraszamy gorąco do udziału!